Esma Meltemi-Esma-ul Hüsna

Esma-ül Hüsna

Aşağıda 84 adet konuya ait özetler yer almaktadır. Metinlerin devamını okumak için üzerine tıklayınız.

Konu Özet

Allah

Ulhiyete mahsus s?fatlar?n hepsini kendinde toplam?? bulunan, o ekmel Zat'a, Zat-? Vcib-l Vcd'a delalet eden ism-i hast?r.
Devamı >

Adl

Her i?inde, her hkmnde adaletli olan.
Devamı >

Alm

Her ?eyi hakk?yla bilen, ilmi ezel ve ebed olan.
Devamı >

Attar

Itriyat?n yarat?c?s? olan.
Devamı >

Bk

Varl???n?n sonu olmayan.
Devamı >

Bri

Bir rne?e, bir modele ihtiya duymadan yaratan.
Devamı >

Basr

Gren.
Devamı >

Bt?n

Yaratt?klar?n?n gzlerinden gizli olan.
Devamı >

Berr

Kullar? hakk?nda iyili?i ve bah?i?i ok olan.
Devamı >

Cmi'

?stedi?ini istedi?i zaman istedi?i yerde toplayan.
Devamı >

Cebbr

Diledi?ini diledi?i an diledi?i gibi yapt?rmaya muktedir olan; k?r?klar? onaran, eksikleri tamamlayan.
Devamı >

Cell ve Ceml

Cenab-? Hakk'?n kahr?n?n ve azametinin tecellisi.
Devamı >

Ceml

Cenab-? Hakk'?n ltuf ve ihsan? ile tecellisi.
Devamı >

Drr

Elem ve mazarrat verici ?eyleri yaratan.
Devamı >

Ehad

Hibir benzeri olmayan, tek olan.
Devamı >

Ferd

Zt? tek olan.
Devamı >

Fetth

Darl?ktan kurtaran; her ?eyi en iyi cihetten aan.
Devamı >

?aniyy

ok zengin, her ?eyden msta?ni olan, hibir ?eye ihtiyac? olmayan.
Devamı >

Habr

Gizli ve a?k her ?eyden hakk?yla haberdar olan.
Devamı >

Hd

Hidayete erdiren, hakka ynelten, iman? kalbe yerle?tiren ve sevdirip kabul ettiren; do?ruyu, gzeli kalblere ilka eden.
Devamı >

Hfid

Diledi?ini a?a??ya indiren, alaltan, istedi?i kulunu ?erefli iken rezil duruma d?ren.
Devamı >

Hafz

Koruyan, muhafaza eden.
Devamı >

Hakem

Hkmeden, hakk? yerine getiren.
Devamı >

Hakm

Buyruklar? ve btn i?leri hikmetli olan, hikmet sahibi.
Devamı >

Hakk

Varl??? hi de?i?meyen, ibadete lay?k ve her hakk?n sahibi.
Devamı >

Hl?k

Yoktan var eden, yaratan.
Devamı >

Halm

Sulular?n cezalar?n? derhal vermek iktidar?nda oldu?u halde -sonraya b?rakan ve- yumu?ak muamele eden.
Devamı >

Hamd

Ancak kendisine hamd sena olunan, btn varl???n diliyle yegane vlen.
Devamı >

Hasb

Herkesin hayat? boyunca yapt?klar?n? teferruat?yla bilen ve zaman? gelince hesab? abuk gren.
Devamı >

Hayy

Diri ve hayat sahibi olan; diledi?i varl?klara hayat bah?eden.
Devamı >

Kdir

?stedi?ini istedi?i gibi yapmaya gc yeten.
Devamı >

Kahhr

Her ?eye her istedi?ini yapacak surette galip ve hkim olan.
Devamı >

Kayym

Ba?lang?, nihayet ve yeniden olu? gibi hallerden mnezzeh olan; ezelden ebede kim olan. Dima diri ve var olan, kendi varl??? ile kim olan.
Devamı >

Kelm S?fat?

Allah (c.c) kelm s?fat?n? haizdir. O'nun kelm? harften ve sesten mnezzehtir.
Devamı >

Kerm

ok cmert olan, keremi bol olan.
Devamı >

Kudds

Ay?plardan, kusurlardan, noksan s?fatlardan mnezzeh olan.
Devamı >

Ltif

En gizli i?lerin btn inceliklerini bilen; sezilmez yollardan kullar?na e?itli faydalar ula?t?ran.
Devamı >

Mcid

Kadri, ?an? yce, keremi bol olan.
Devamı >

Mni'

Diledi?i ?eylerin olmas?na engel olan.
Devamı >

Melik

Mlk, tasarrufu bir an yok olmayan.
Devamı >

Muahhir

?stedi?ini geri koyan, arkaya b?rakan.
Devamı >

Mucb

?cabet eden, edilen duaya cevap veren, geerli mazeretleri kabul eden, btn canl?lar?n hl, kl, fiil mnctlar?na kar??l?k veren.
Devamı >

Mudill

?dll edici.
Devamı >

Mu?n

?stedi?ine zenginlik vererek muhta olmaktan kurtaran.
Devamı >

Muhy

Can ba???layan, sa?l?k veren.
Devamı >

Mud

Btn varl?klar? ldrdkten sonra tekrar dirilten.
Devamı >

Mukaddim

?stedi?ini ne alan, ileri geiren.
Devamı >

Mukt

Her canl?n?n f?trat?na uygun az???n? veren.
Devamı >

Mun'im

Nimet veren, nimeti halk eden, nimetin hakiki sahibi, maliki olan.
Devamı >

Musavvir

Her ?eye bir ?ekil ve suret veren.
Devamı >

Mmin

Korkulardan emniyet veren; gnllerde iman ????? uyand?ran.
Devamı >

Mmt

Diledi?i canl?lar hakk?nda lm yaratan.
Devamı >

Mntekm

Sulular? adaleti ile mstehak olduklar? cezaya arpt?ran.
Devamı >

Mtekebbir

Azamet, kibriya sahibi, yce ve ulu olan.
Devamı >

Nfi'

Hay?r ve menfaat verici ?eyleri yaratan.
Devamı >

Nr

Her e?it nurun hl?k? olan.
Devamı >

Rab

Terbiye ve ?slah edici, yeti?tirici olan, kemle erdiren.
Devamı >

Rfi'

Yukar? kald?ran, ykselten.
Devamı >

Rahm

En merhametli, en byk nimetler veren, verdi?i nimetleri iyi kullananlar? daha byk ve ebed nimetler vermek suretiyle mkfatland?ran.
Devamı >

Rahmn

ok merhametli, btn ihtiya sahiplerinin ihtiyac?na cevap verici, engin merhamet sahibi olan.
Devamı >

Rakb

Daima grp kontrol eden, gzeten.
Devamı >

Raf

ok ac?yan, esirgeyen, merhamet sahibi olan.
Devamı >

Re?d

Kullar?na do?ru yolu gsteren; hibir i?i bo? ve faydas?z olmayan.
Devamı >

Rezzak

Yarat?lm??lar?n madd manev r?z?klar?n? veren.
Devamı >

Sabr

ok sab?rl? olan, itaatsizlikler, isyanlar, zulmler kar??s?nda hemen cezaland?rmay?p mhlet veren.
Devamı >

Samed

Her ?eyin kendisine muhta olup, kendisi hi kimseye ve hibir ?eye muhta olmayan.
Devamı >

Semi'

??iten.
Devamı >

Settr

rten, kapayan, gizleyen.
Devamı >

S?b?atullah

Allah'?n boyas?.
Devamı >

?f

Madd manev btn hastal?klara ?ifa veren.
Devamı >

?ehd

Her an, her yerde hz?r ve nz?r olan.
Devamı >

?ekr

Kendi r?zas? iin yap?lan salih amellere ziyadesiyle kar??l?k veren.
Devamı >

Tayyib

Temiz, iyi, gzel, saf, ho? olan.
Devamı >

Tevvb

Tevbeleri kabul edip gnahlar? ba???layan.
Devamı >

Vhid

S?fatlar?nda, esmas?nda, fiiliyat?nda, icraat?nda, kanun ve nizam?nda tek olan.
Devamı >

Vris

Varl??? devam eden servetlerin hakiki sahibi olan.
Devamı >

Vas

?lim ve rahmeti geni? olan.
Devamı >

Vedd

Seven ve sevilen; itaatli mminleri seven.
Devamı >

Vehhb

Kar??l?ks?z veren, ba???ta bulunan.
Devamı >

Vekl

Kullar?n?n i?ini gren, tevekkl edilecek olan.
Devamı >

Vel

Yard?mc?, gerek dost olan.
Devamı >

Zhir

Varl??? apa?k olan.
Devamı >

Zkir

Zikreden, hat?rlayan.
Devamı >

Hakem - Adl - Hakm ?li?kisi

Allah'?n, El-Hakem, El-Adl ve El-Hakm ism-i ?erifleri, d?nen insanlara ok mesajlar veriyor. Hkmetmesi ile meydana gelen her hadisede Adl’ini ve dolay?s? ile de Hakm ism-i ?erifini bir arada gsteriyor...
Devamı >